Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie

Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych przedszkolaków, uczniów i ich rodziców

INFORMACJA

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PRZEDSZKOLAKÓW, UCZNIÓW I ICH RODZICÓW

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że: 

 

 Administratorem Danych Osobowych jest:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
ul. Szkolna 5, 42-595 Sączów
tel. 32 2878553
e-mail: zsp.saczow@poczta.onet.pl

 

1.  Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1) dane osobowe przedszkolaka/ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: ustawą z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art.  6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. –  RODO,

2) dane osobowe przedszkolaka/ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w placówce i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO,

3) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu umieszczenia w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez placówkę w mediach oraz na stronie internetowej placówki  (www.zsp.saczow.superszkolna.pl), na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO,

4) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem, a uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej i z przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, organ prowadzący – Gmina Bobrowniki, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Librus na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. ośrodek pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, sądy rodzinne.

3. Dane osobowe przedszkolaka/ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi swoich  danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. oświadczenia, zgody itp.).

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących przedszkolaka/ucznia i jego rodziców lub osób   odbierających dzieci ze świetlicy i z przedszkola,  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w ust. 1. pkt 1 jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wpisania przedszkolaka/ucznia do ewidencji (nieprzyjęcie do przedszkola lub szkoły). Podanie danych wymienionych w punktach ust. 1 punkty 2 - 4   wymaga pisemnej zgody a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy lub przedszkola przez osobę inną niż rodzice.

7. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  w tym również  w formie profilowania.

8. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2018 08:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Wierżbicka
Ilość wyświetleń: 52
11 września 2018 08:27 (Anna Wierżbicka) - Zmiana treści zakładki.
11 września 2018 08:27 (Anna Wierżbicka) - Zmiana treści zakładki.
11 września 2018 08:24 (Anna Wierżbicka) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl